Строителство

Откриване на строителна площадка и заверяване на заповедна книга. Осъществяване на ежедневен контрол от страна на висококвалифицирани специалисти за спазване на одобрената проектна документация, качеството и обема на извършената работа, на времевите и финансови параметри на обекта.

Свържете се с нас