06 december 2019, friday

SmartConsultants в работна група за "Стратегия индустрия" към МС

Днес управляващите партньори на Smart Consultants, Иван Горанов и д-р Константин Бобчев, участваха в работна група към Министерски съвет в рамките на пилотния проект на JRC /Съвместен изследователски център към ЕК/ за Индустриален преход и „Стратегия индустрия 4.0“ на Министерстово на иконимиката, целящи цифровизация и дигитализация на българската икономика в перспектива до 2030 година.

 

Регионите в индустриален преход са изправени пред специфични предизвикателства, особено в случаите, когато това е свързано с липсата на кадри с подходящи умения, високи разходи за труд за единица продукция и деиндустриализация. За тези региони може да се окаже невъзможно да привличат достатъчно инвестиции от други региони, които да насърчат иновациите чрез разработване на нови вериги на доставки. Те не разполагат с достатъчно търговски структури за научноизследователска дейност и иновативни предприятия, които биха могли да послужат за основа за широка модернизация на промишлеността.

 

Именно държавата трябва да бъде факторът, който да подпомогне бизнеса от една страна чрез бизнес-средата, а от друга -  чрез еврофондовете, тъй като те може да не разполагат с достатъчно капацитет за използване на възможностите за финансиране, предлагани по линия на европейските програми за научни изследвания и иновации и за конкурентоспособност на промишлеността, а същевременно и да не получават равнището на подкрепа, достъпно за по-слабо развитите региони в рамките на политиката на сближаване.

 

Back